Jdi na obsah Jdi na menu
 


chemický děj, chemická reakce

18. 3. 2010

Chemický děj a chemická reakce         1.2.2010

 

Chem.reakce: při ní vznikají nové chemické látky

Chemický děj: je děj, při kterém se mění chem.vazby. Zahrnuje i chemické reakce. ( rozpouštění soli)

 

Rychlost chemických reakcí

Vlivy, které ovlivní rychlost chem. Reakce:

-          Koncentrace: čím větší koncentrace, tím větší rychlost

-          Teplota: čím větší teplota, tím rychlejší reakce

-          Katalyzátory: je to látka, která se při chem.reakcí nemění, ale reakce urachluje.

INHIBITORY: jsou katalyzátory , které zpomalují reakci ( prevence koroze)

-          Velikost povrchu:  př. Namleté uhlí má větší povrch než celé – hoří výbuchem

Typy reakcí:

1)      Protolytické reakce

2)      Oxidačněredukční

3)      Vylučovací

4)      Komplexotvorné

 

1)   PROTOLYTICKÉ REAKCE:

-          Reakce mezi kyselinou a zásadou

KYSELINA:  je molekula nebo iont, která je schopna odštěpit proton.

(př. H2SO4 = H+  +  HSO4)

ZÁSADA: je látka, která je schopna vázat proton.

(HSO4 + H+ = H2SO4)

Významné protolytické reakce:

1)      Ionizace kyselin a zásad ve vodě

 

2)      Neutralizace – je to reakce H+ A OH-   v iontu roztoku

 

3)      Autoprotolýza  vody -     H2O = H + OH  ( TATO REAKCE JE VRATNÁ)

 

-          Koncentrace vodíkových iontů je C = 10  mol/l

-          Dle koncentrace vodíkových iontů zjišťujeme kyselost

0,000  000 1

0,1  mol/l       = 10 = PH = 1

Definice PH: je záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů v roztoku.

Logaritmus  10 = -7

C = 10 mol/l  PH = 3

Nejnižší koncentrace je 10

Rozpuštěním zásady se uvolní OH ionty a ty, potlačí oxidaci vodíkovýchiontů.

0 -7 = kyselé

7  = neutrální

7 – 14 = zásadité

CO2 + H2O = H2CO3  = špatné dýchání, okyselení krve

 

 

MĚŘENÍ PH

A)     INDIKÁTORY:  org.barviva, která mění barvu při určitém PH

Fenofaltin (projímadlo silné)v kyselé oblasti se zbarví  do černa

Lakmus v kyselém je červený a v zásadě je modrý

B)      SMĚSNÉ INDIKÁTORY: směs barviv, které průběžně mění barvu dle PH

PH 0 = černé

PH 7 = zelené

PH 14 = modré

-          Barva papírku se porovná s barvou na na stupnici.

-          PH se určí dle nejvíce se podobající se barvě na stupnici

-          Pro zdravotnictví nevyhovuje, PH přesnost je asi 0,5

C)      PŘÍSTROJOVÁ MĚŘIDLA:

-          pH metry: elektroda reáguje na koncentrace vodíkových iontů

-          ph metry je nutno před měřením kalibrovat pomocí pufrů

PUFR:  je roztok se známým Ph

 

 

2)   OXIDAČNĚREDUKČNÍ REAKCE 1.3.2010

VÝZNAČNÉ OXIDAČNĚREDUKČNÍ REAKCE

1)      Fotosyntéza

2)      Hoření

3)      Redukce při výrobě kovu

4)      Elektrolýza

Oxidace: děj, kdy se ztrácí elektron z prvku

Redukce: prvek přijímá elektron

Nesloučený prvek má ox.číslo 0.

= při oxidaci ztrácí elektron, zvyšuje své ox.číslo

= při redukci přijímá elektron, snižuje svou oxidaci

 

 

 

 

ELEKTROLÝZA:

-          Jsou chemické reakce probíhající ve vodném roztoku při průchodu el.proudu.

 

 

Na+  - ke katodě ( záporná elektroda)

Cl-    - k anodě ( kladná elektroda)

 

Katoda:

Anoda

 

 

Oxidace: děj, kdy se ztrácí elektron z prvku

Redukced: prvek přijímá elektron

Nesloučený prvek má ox.číslo 0.

= při oxidaci ztrácí elektron, zvyšuje své ox.číslo

= při redukci přijímá elektron, snižuje svou oxidaci

REDUKCE KOVU

FOTOSYNTÉZA

 

3)    VYLUČOVACÍ REAKCE

-          Reakce, kde jeden z produktů odchází do jiné fáze ( plynné, pevné, kapalné)

 

 

4)   KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE

-          Vznikají komplexové sloučeniny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRVKY A SLOUČENINY

VODÍK:

-          Nejjednodušší prvek

-          Tvoří ho 2 atomové molekuly

-          Nejlehčí plyn

-          Ve vesmíru tvoří 90% hmoty

-          Na Zemi je ve formě vody

-          Je bezbarvý a reaktivní

CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

-          S O2 intenzivně reaguje ( výbuchem)

POUŽITÍ:

-          V chemickém průmyslu na ztužování tuků

-          Výroba benzínu

-          Alternativní palivo motorových vozidel

-          Při řezání kovů plamenem

VÝROBA:

-          ve velkém – ve fabrikách

PŘÍPRAVA:

 

SLOUČENINY VODÍKU:

1)      VODA H2O:

-          Bezbarvá kapalina, polární rozpouštědlo, dobře rozpouští iontové sloučeniny

Klasifikace vody ( z hlediska užití)

a)      Povrchová voda: potoky, řeky, jezera, nádrže, přehrady

b)     Mořská voda: moře, oceán

c)      Podpovrchová voda: vsákla se z povrchu

d)     Spodní voda: studny, vrty, historické úložiště vod